Algemene voorwaarden 
Incompany connection

E-mail: info@incompanyconnection.com 

Website: www.incompanyconnection.com 

Definities 

 1. Incompany Connection: Incompany Connection, gevestigd te Ede onder KvK nr.  83234829 
 2. Klant: degene met wie Incompany Connection een overeenkomst is aangegaan. 3. Partijen: Incompany Connection en klant samen. 
 3. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,  werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of  producten door of namens Incompany Connection. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en  schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene  voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Incompany Connection zijn vrijblijvend, tenzij daarin  uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere  aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan  vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaardig van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Incompany  Connection zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na  ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige  rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Incompany Connection slechts, nadat  de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Incompany Connection hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en  exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders  overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Incompany Connection hanteert voor zijn diensten, op zijn website of  die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Incompany Connection te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Incompany Connection een  totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een  vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 4. Incompany Connection is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Incompany Connection  de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om  het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met  10% uitkomt. 
 5. Incompany Connection heeft het recht prijzen jaarlijks aan te passen. 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Incompany Connection prijsaanpassingen  meedelen aan de klant. 
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Incompany Connection op  te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. Incompany Connection mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling  tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan. 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent  dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van  de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is,  zonder dat Incompany Connection de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in  gebreke hoeft te stellen. 
 3. Incompany connection behoudt zicht het recht voor om een levering afhankelijk te  stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het  totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Incompany  Connection gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties  in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte  van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en  eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Incompany Connection. 3. De Incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor  buitenrechtelijke incassokosten. 
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Incompany Connection zijn verplichtingen  opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde  van de klant, zijn de vorderingen van Incompany Connection op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door  Incompany Connection, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan  Incompany Connection te betalen. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen  zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
 2. De dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringsopdracht of  vorm van vrijetijdsbesteding betreft 
 3. Het geen (opdracht tot) spoedreparaties betreft 
 4. Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft 
 5. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 
 6. Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig wordt  uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant  uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
 7. Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten b. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat  afnemen 
 8. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via  info@incompanyconnection.com. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van  enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan  Incompany Connection te verrekening met een vordering op Incompany Connection.

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te  houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: a. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de  

onderliggende overeenkomst 

 1. Zaken van Incompany Connection die bij de klant aanwezig zijn 
 2. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 3. De klant geeft op eerste verzoek van Incompany Connection de polis van deze  verzekeringen te inzage. 

Garantie 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan,  bevat deze voor Incompany Connection enkel een inspanningsverplichting en dus geen  resultaatsverplichting. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Incompany Connection voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstige de eisen van goede vakmanschap uit. 
 2. Incompany Connection heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening  (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventuele afgesproken voorschot door de klant. 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Incompany Connection tijdig kan  beginnen met de uitvoering van de overeenkomst. 
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Incompany Connection tijdig kan  beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende  extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de  correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op de  gewenste wijze beschikbaar aan Incompany Connection. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter  beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van  derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders  voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Incompany Connection de  betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Incompany Connection  redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de 

uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit  voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen Incompany Connection en de klant betreffende een dienst  of diensten wordt aangegeven voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de  overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders  zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst  stilzwijfend omgezet in een overeenkomst voor bepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen  de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden,  c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een  opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege  eindigt. 
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van  bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale  termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Incompany Connection  schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzegging overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor  bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst  opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3  maanden. 
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst  opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van  1 (één) maand. 
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is  aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar. 

Intellectueel eigendom 

 1. Incompany Connection behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder  auteursrecht, octrooirechten, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op  alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,  offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk  anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van Incompany Connection (laten) kopiëren, aan derden  tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over  geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke  overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 
 2. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000,- b. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000,- 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde  bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.  
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of  gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van  schade. 
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen  afbreuk aan de overige rechten van Incompany Connection waaronder zijn recht om  naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Incompany Connection tegen alle aanspraken van derden die verband  houden met de door Incompany Connection geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

 1. De klant dient een door Incompany Connection geleverd product of verleende dienst  zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant  redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant  Incompany Connection daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1  maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Incompany Connection uiterlijk binnen 2 maanden na  constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming, zodat Incompany Connection in staat is hierop adequaat te reageren. 5. De klant dient aan te tonen dat de klachte betrekking heeft op een overeenkomst  tussen partijen. 
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder  geval niet toe leiden dat Incompany Connection gehouden kan worden om andere  werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De klant niet ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Incompany  Connection. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Incompany  Connection ook daadwerkelijk (tijdig) beriekt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Incompany Connection een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van  het hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die  overeenkomst aan Incompany Connection verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Incompany Connection 

 1. Incompany Connection is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt  indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 2. Indien Incompany Connection aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts  aangeprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de  uitvoering van een overeenkomst. 
 2. Incompany Connection is nooit aansprakelijke voor indirechte schade, zoals  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derde. 4. Indien Incompany Connection aansprakelijk is, is deze aansprakelijke beperkt tot het  bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt  uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een  

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot  het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in  een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen  aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de  overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Incompany Connection vervalt in elk geval  12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.  Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Incompany  Connection toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij  deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding  niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Incompany Connection niet blijvend of  tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Incompany  Connection in verzuim is. 
 3. Incompany Connection heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden,  indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig  nakomt, dan wel indien Incompany Connection kennis heeft genomen van 

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn  verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op de bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een  tekortkoming van Incompany Connection in de nakoming van enige verplichtingen  ten aanzien van de klant niet aan Incompany Connection kan worden toegerekend in  een van de wil van Incompany Connection onafhankelijke situatie, waardoor de  nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk  wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid  niet van Incompany Connection kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend; noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.);  wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden;  onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen;  computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene  

vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 3. Inzien zich een overmachtsituatie opgeschort totdat Incompany Connection 1 of  meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichten  opgeschort totdat Incompany Connection er weer aan kan voldoen. 

 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalanderdagen heeft  geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk  ontbinden. 
 2. Incompany Connection is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding  verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel  geniet. 

Wijzigingen van de overeenkomst 

 1. Inzien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt  om de inhoud ervan te wijzingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in  onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke  winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Incompany Connection is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan  te vullen. 
 2. Wijzegingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Incompany Connection zoveel mogelijk vooraf met  de klant bespreken.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene  voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van  Incompany Connection. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in  artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijven, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet  aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een  bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Incompany Connection bij het  opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van  toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Incompany Connection is  gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen  van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 02 mei 2022.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram