PRIVACYVERKLARING

Incompany Connection respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten  met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege  volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doet ervan alsook de mogelijkheden voor  betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht  op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat  een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):  Incompany Connection, gevestigd te Voerakker 3, 6713SB Ede, Kvk-nummer: 83234829. 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens 

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Incompany Connection. Onder  persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of  identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een  natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan  de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,  locatiegegevens, een online indentificator of een of meer elementen die kenmerkend  zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of  sociale identiteit.  
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: 
 3. Naam 
 4. Adresgegevens 
 5. E-mailadres(sen)/ telefoonnummer(s) 

Artikel 3 – Doel van de verwerking 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt  voor: 

 1. Het onderhouden van relaties met u 
 2. Het verwerken van uw bestelling

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van een rectificatie of  wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking,  alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons  op te nemen via info@incompanyconnection.com
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig  identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van  het aders waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het  ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit  van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met  2 maanden worden verlengd. 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en  waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft  verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek  van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de  bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen. 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen 

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar  toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen,  stuurt u een mail naar het volgende adres: info@incompanyconnection.com. 
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor  commerciële doeleinden. 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals  deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de  vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze  voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 10 – Contact 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot:  “Lotte van Starrenburg, info@incompanyconnection.com. 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 02 mei 2022 tot nader order.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram